Prawne

Obiektu

Niniejsza informacja prawna reguluje korzystanie i korzystanie z   https://www.cafeselcriollo.com   których właścicielem jest   CAFÉS EL CRIOLLO S.A.   (dalej,   KAWIARNIE EL CRIOLLO).

Przeglądanie strony internetowej CAFÉS EL CRIOLLO, przypisuje status użytkownika tego samego i oznacza jego pełną i bezdyskusjną akceptację każdego z warunków opublikowanych w niniejszej informacji prawnej, ostrzegając, że warunki te mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia przez CAFÉS EL CRIOLLO, w którym to przypadku zostanie ono opublikowane i zgłoszone tak szybko, jak to możliwe.

Dlatego zaleca się uważne zapoznanie się z jego treścią w przypadku, gdy chcesz uzyskać dostęp do informacji i usług oferowanych na tej stronie.

Użytkownik zobowiązuje się ponadto do prawidłowego korzystania ze strony internetowej zgodnie z prawem, w dobrej wierze, porządku publicznego, ruchu i niniejszej Informacji prawnej, i będzie odpowiedzialny przed CAFÉS EL CRIOLLO lub osobom trzecim za wszelkie szkody, które mogą być spowodowane w wyniku naruszenia tego obowiązku.

Jakiekolwiek użycie jakichkolwiek kolwiek osób jest zabronione, natomiast cafés EL CRIOLLO może w każdej chwili wycofać dostęp i korzystanie z niej.

Identyfikacji

CAFÉS EL CRIOLLO, zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca, Usługi Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego, informuje, że:

Jej właścicielem jest:   CAFÉS EL CRIOLLO S.A.

Nazwa handlowa to:   CAFES EL CRIOLLO

Twój NIF to: A50220995

Numer telefonu: 976 500 228

E-mail: Sprzedaż (A) cafeselcriollo.es

Jego profesjonalne miejsce zamieszkania znajduje się w Polígono Industrial San Valero, nave 83. 50013 w Saragossie (HISZPANIA)

Zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Saragossy, Tom 802, General 541, Folio 1, Sekcja 3a, Arkusz 9675, jest właścicielem tej strony internetowej.

1- Komunikacja

Aby się z nami skontaktować, zapewniamy różne sposoby kontaktu opisane poniżej:

Tfno.: 976 500 228 i 976 500 234

E-mail: Sprzedaż (A) caféselcriollo.es

Adres pocztowy: Polígono Industrial San Valero, nave 83. 50013 w Saragossie (HISZPANIA)

Wszystkie powiadomienia i komunikacja między użytkownikami a CAFÉS EL CRIOLLO będą uważane za skuteczne, do wszystkich celów, gdy są dokonywane za pomocą wszelkich środków wyszczególnionych powyżej, z wyjątkiem telefonu.

2-Warunki dostępu i użytkowania

Strona internetowa i jej usługi są bezpłatne. Cafés EL CRIOLLO może jednak uzależnić korzystanie z niektórych usług oferowanych na jej stronie internetowej od wcześniejszego wypełnienia odpowiedniego formularza.

Użytkownik gwarantuje autentyczność i aktualność wszystkich danych przekazanych CAFÉS EL CRIOLLO i ponosi wyłączną odpowiedzialność za fałszywe lub niedokładne oświadczenia.

Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i usług CAFÉS EL CRIOLLO i nieużywania ich między innymi do:

Rozpowszechnianie przestępstw, przemocy, pornografii, rasistowskich, ksenofobicznych, obraźliwych, przeprosin za terroryzm lub, ogólnie rzecz biorąc, sprzecznych z prawem lub porządkiem publicznym.

wprowadzanie wirusów komputerowych do sieci lub wykonywanie działań umożliwiających zmianę, zepsucie, przerwanie lub wygenerowanie błędów lub uszkodzenia dokumentów elektronicznych, danych lub systemów fizycznych i logicznych CAFÉS EL CRIOLLO lub osób trzecich; jak również utrudniać innym użytkownikom dostęp do strony internetowej i jej usług poprzez zużywanie ogromnych zasobów komputerowych, za pośrednictwem których CAFÉS EL CRIOLLO świadczy swoje usługi.

Podejmij próbę uzyskania dostępu do kont e-mail innych użytkowników lub ograniczonych obszarów systemów komputerowych CAFÉS EL CRIOLLO lub osób trzecich oraz, w stosownych przypadkach, wyodrębnić informacje.

Naruszać praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także naruszać poufność informacji cafes EL CRIOLLO lub osób trzecich.

Personifikuj innego użytkownika.

Powielać, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w jakiejkolwiek innej formie publicznego udostępniania, przekształcać lub modyfikować treści, chyba że właściciel zezwoli na to przez właściciela odpowiednich praw lub jest prawnie dozwolony.

Zbieraj dane w celach reklamowych oraz wysyłać wszelkiego rodzaju reklamy i komunikaty w celach sprzedażowych lub innych celów komercyjnych bez twojej uprzedniej prośby lub zgody.

Cała zawartość strony internetowej, taka jak teksty, fotografie, grafika, obrazy, ikony, technologia, oprogramowanie, a także jej projekt graficzny i kody źródłowe, stanowią dzieło należące do CAFÉS EL CRIOLLO, bez żadnych praw do eksploatacji nad nimi, które są uważane za przeniesione na użytkownika poza to, co jest absolutnie niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej.

Krótko mówiąc, użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tej strony internetowej, mogą przeglądać zawartość i w stosownych przypadkach tworzyć autoryzowane kopie prywatne, pod warunkiem że powielane elementy nie są następnie przekazywane osobom trzecim, ani nie są instalowane na serwerach podłączonych do sieci, ani nie podlegają żadnemu rodzajowi eksploatacji.

Podobnie wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki odróżniające wszelkiego rodzaju, które pojawiają się na stronie internetowej, są własnością CAFÉS EL CRIOLLO, bez zrozumienia, że korzystanie z nich lub dostęp do nich daje użytkownikowi jakiekolwiek prawo do nich.

Rozpowszechnianie, modyfikowanie, przekazywanie lub publiczne przekazywanie treści i wszelkich innych działań, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez właściciela praw do eksploatacji, jest zabronione.

Utworzenie hiperłącza nie oznacza w żadnym wypadku istnienia relacji między CAFÉS EL CRIOLLO a właścicielem strony internetowej, na której ma siedzibę, ani akceptacji i zatwierdzenia przez CAFES EL CRIOLLO jej treści lub usług.

KAWIARNIE EL CRIOLLO nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów udostępnianych na tej stronie internetowej lub za działania, które wykonuje na ich podstawie.

3-Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności w dostępie i użytkowaniu

Zawartość tej strony internetowej ma charakter ogólny i ma czysto informacyjny cel, bez pełnego zagwarantowania dostępu do wszystkich treści, ani ich kompletności, poprawności, ważności lub aktualności, ani ich przydatności lub użyteczności do określonego celu.

KAWIARNIE EL CRIOLLO wyłącza, w pełnym zakresie porządku prawnego, wszelką odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody wynikające z:

Niemożność dostępu do strony internetowej lub brak prawdziwości, dokładności, kompletności i / lub aktualności treści, a także istnienie wad i wad wszelkiego rodzaju treści przekazywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych, dostępnych za pośrednictwem strony internetowej lub oferowanych usług.

Obecność wirusów lub innych elementów w treści, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub danych użytkownika.

Nieprzestrzeganie przepisów prawa, dobrej wiary, porządku publicznego, ruchu i niniejszej informacji prawnej w wyniku nieprawidłowego korzystania ze strony internetowej. W szczególności, i na przykład,  KAWIARNIE EL CRIOLLO nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które naruszają prawa własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnice handlowe, prawa do honoru, prywatność osobistą i rodzinną oraz wizerunek własny, a także przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy.

Prawdopodobnie   CAFÉS EL CRIOLLO odrzuca wszelką odpowiedzialność za informacje, które znajdują się poza tą stroną internetową i nie są zarządzane bezpośrednio przez naszego webmastera. Za pomocą linków, które pojawiają się na tej stronie internetowej, jest wyłącznie informowanie użytkownika o istnieniu innych źródeł mogących rozszerzyć zawartość oferowaną przez tę stronę internetową. KAWIARNIE EL CRIOLLO nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub dostępność powiązanych stron; ani nie sugeruje, zaprosić lub polecić wizytę do nich, więc nie będzie odpowiedzialny za wynik uzyskany albo. KAWIARNIE EL CRIOLLO nie ponoszą odpowiedzialności za tworzenie hiperłączy przez osoby trzecie.

4-Procedura w przypadku prowadzenia działalności o charakterze nielegalnym

W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że istnieją fakty lub okoliczności, które ujawniają niezgodny z prawem charakter korzystania z jakichkolwiek treści i / lub wykonywania jakiejkolwiek działalności na stronach internetowych zawartych lub dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, musi wysłać powiadomienie do CAFÉS EL CRIOLLO. Prawidłowa identyfikacja i określenie domniemanych naruszeń.

5-Publikacje

Informacje administracyjne przekazywane za pośrednictwem strony internetowej nie zastępują reklamy prawnej przepisów ustawowych, wykonawczych, planów, przepisów ogólnych i aktów, które muszą być formalnie publikowane w oficjalnych gazetach administracji publicznej, które stanowią jedyny instrument potwierdzający ich autentyczność i treść. Informacje dostępne na tej stronie internetowej należy rozumieć jako nieistotny przewodnik ważności prawnej.

6-Ochrona danych

KAWIARNIE EL CRIOLLO przyjmuje odpowiednie poziomy bezpieczeństwa wymagane w art. Nie może jednak zagwarantować bezwzględnej nietykalności systemów, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające ze zmian, które osoby trzecie mogą spowodować w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub plikach użytkownika.

Jeśli zdecydujesz się opuścić naszą stronę internetową za pośrednictwem linków do stron internetowych nienależących do naszego podmiotu, CAFÉS EL CRIOLLO nie będzie odpowiedzialna za politykę prywatności takich stron internetowych lub pliki cookie, które mogą przechowywać na komputerze użytkownika.

Nasze zasady dotyczące poczty e-mail koncentrują się na wysyłaniu tylko wiadomości, o które prosiłeś.

Jeśli wolisz nie otrzymywać tych wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaoferujemy Ci za ich pośrednictwem możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy i zrzeczenia się otrzymania tych wiadomości, zgodnie z postanowieniami tytułu III artykułu 22 ustawy 34/2002, Usług dla Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego.

7-Obowiązujące przepisy

Obecne warunki będą regulowane przez prawodawstwo europejskie i w tym przypadku będą zależały od obowiązującego organu nadzorczego, AEPD, hiszpańskiego ustawodawstwa.

Używanym językiem będzie hiszpański.